ផលិតផលរបស់យើងគឺមានលក្ខណៈខ្លាំងណាស់ដែលយើងបានទៅតាមដំណើរការគ្រប់គ្រងអន្ដរជាតិមកពីការស្រាវជ្រាវទីផ្សារនិងការអភិវឌ្ឍផលិតផល, ក្នុងការផលិតនិងការដំណើរការហើយទីបំផុតចំពោះការចេញផ្សាយទីផ្សារ។ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងប្រកាន់ខ្ជាប់គំនិតការគ្រប់គ្រងរបស់ "ដែលមានគុណភាពខ្ពស់, ប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់, ម៉ូដនិងការការពារបរិស្ថាន" ដូច្នេះថាផលិតផលនេះគឺទម្រង់លេងក្នុងការប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារ ...


  • 112
  • 32324
  • 42332
  • 123
  • 213123